REGULAMIN SERWISU KOMPUTEROWEGO AXPEL

 1. Termin usunięcia usterki zostaje ustalony telefonicznie. Również podczas tej rozmowy serwisant podaje orientacyjny koszt naprawy.

2. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie. Identyczna sytuacja dotyczy kosztu naprawy.

3. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%. Cena podana przez serwisanta przy konsultacji telefonicznej również jest ceną netto do której w/w podatek 23% należy doliczyć.

4. Czas odbioru sprzętu to 7 dni od zawiadomienia (telefonicznego, listownego, drogą internetowa) lub według wcześniejszego ustalenia z klientem. W przypadku braku odbioru w tym terminie pobierana będzie opłata za magazynowanie w kwocie 5zł netto za każdą rozpoczętą dobę licząc od dnia zawiadomienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem, nie wynikającym z błędów serwisu do zwrotu wstawionego sprzętu dojdzie w momencie pełnego uregulowania należności.

5. Po upływie 45 dni od dnia zawiadomienia klienta o skończeniu naprawy sprzęt ulega przepadkowi i jest rozumiany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego oraz art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

6. W razie nie usunięcia awarii serwisant nie pobiera opłaty za usługę. Jedyną pobieraną opłatą jest opłata dojazdu do klienta, która wynosi 0,70gr/km. W przypadku dojazdu do klienta na terenie Pruszkowa i Piastowa dojazd jest bezpłatny. 

7. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie usuwania awarii nie z jego winy. Np. trwałe szkody wynikające z działalności wirusów, utrata danych. 

8. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu lub korzystający z naszych usług, jest zobowiązany z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy jest akceptacją powyższego regulaminu. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawo i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony. 

9. Znaki towarowe oraz nazwy firm wykorzystane na witrynie serwisu axpel.pl są własnością odpowiednich firm a ich funkcja wykorzystana na naszej stronie jest wyłącznie informacyjna.

10. Klient wysyłający uszkodzony sprzęt poprzez usługę kurierską zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu a tym samym serwis Axpel nie odpowiada za uszkodzenia wywołane transportem nie z jego winy.

11. Zabrania się kopiowania treści zawartych na stronach serwisu  www.axpel.pl

Copryrighted by: AXPEL - Wszystkie prawa zastrzeżone!